Jak oceniasz nowy serwis?

Rusza program Partner dla osób, którym zdarza się stosować przemoc w rodzinie

Nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich?

Przyjdź!

Trwa jeszcze nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób, którym zdarza się  stosować przemoc w rodzinie

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r.  realizuje program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest bezpłatnie dzięki dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego.

                PCPR w Gostyniu prowadzi, tak jak w latach poprzednich, program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych PARTNER. Program ten stanowi ważny element powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest, obok terapii indywidualnej, jedną z form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim.

                Zajęcia odbywają się w siedzibie PCPR w Gostyniu  (ul. Wrocławska 8). Program realizowany jest w oparciu o przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania mają charakter warsztatowy i są adresowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnerek i dzieci lub nieradzących sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Kandydaci do udziału w Programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. Do Programu kwalifikowane są:

- osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;

- osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Warunkiem przyjęcia do Programu jest potwierdzenie przez osobę stosowania przemocy domowej.

Zajęcia prowadzone są przez parę trenerską: kobietę i mężczyznę - w małej maksymalnie 15-osobowej grupie warsztatowej. Warsztaty obejmują dwie sesje indywidualne: motywującą i podsumowującą udział w Programie oraz piętnaście czterogodzinnych sesji grupowych. W razie potrzeby prowadzone są w trakcie programu dodatkowe sesje indywidualne.

                Głównym celem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest powstrzymanie zachowań agresywnych u jego uczestników, rozumianych jako działanie intencjonalne. Celem jest też uświadomienie uczestnikom negatywnych norm  i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny, a także rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie. Przyjmuje się założenie, iż sprawca jest odpowiedzialny za czyny, których dokonuje i musi tę odpowiedzialność zaakceptować. Uczestnicy uczą się też nowych umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Służą temu miniwykłady oraz ćwiczenia poświęcone między innymi zachowaniom asertywnym, nowym sposobom rozwiązywania problemów, zasadom sprawiedliwej kłótni oraz nauce umiejętności prawidłowej komunikacji. Uczestnicy przechodzą  elementy treningu umiejętności aktywnego słuchania i zastępowania agresji tak, by można było kontynuować rozmowę w sposób nieraniący ani fizycznie, ani psychicznie drugiej osoby. Poznają podstawowe zasady negocjacji i właściwego rozwiązywania sporów.

                Dodatkowym elementem jest uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Z A P I S Y:

Osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00
(w poniedziałki do 16.00) w PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 572 75 28.

Zapisy w sekretariacie lub u p. Mirosława Sobkowiaka


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u