Jak oceniasz nowy serwis?

Prawie półtora miliona zł na wsparcie dla niepełnosprawnych

Rada Powiatu Gostyńskiego na ostatniej sesji przyjęła ważną dla środowiska osób niepełnosprawnych uchwałę. Radni określili zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiat gostyński w 2019 r. w ramach środków otrzymanych z PRFON i ustalili też wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne zadania. Łącznie Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz organizacjom ich wspierającym1 370 114.

Zaznaczyć należy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Powiatowi Gostyńskiemu środki dalece niewystarczające na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, czyli jednostki udzielające wsparcia niepełnosprawnym ze środków PFRON, zgłaszają na dzień dzisiejszy potrzeby w wysokości już ponad 2 milionów zł na pokrycie składanych wniosków.

Część środków PFRON (800 820 zł) Powiat Gostyński przekazuje też Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” na prowadzenie ważnej dla osób niepełnosprawnych, chcących się aktywizować, placówki powiatowej: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach. Dodatkowo w tym roku powiat dołoży do prowadzenia tej placówki oraz do WTZ w Rydzynie i WTZ w Miejskiej Górce, których uczestnikami są też osoby z terenu Powiatu Gostyńskiego blisko 100 000 z własnych dochodów.

Na pozostałe zadania Rada Powiatu Gostyńskiego przeznaczyła: 110 000 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 210 094  zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 20 100 zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 160 000 zł na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (na zdjęciach przykłady zlikwidowanych barier w 2019 r.); 40 000 zł na zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych; 18 000 zł na przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej; 7 900 zł na finansowanie odbywania staży lub przygotowania zawodowego przez osoby niepełnosprawne oraz 3 200 zł na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób z niepełnosprawnością.

Powyższy podział środków uzyskał też pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

                By, mimo niewystarczających środków, umożliwić najbardziej potrzebującym uzyskanie wsparcia w ramach rehabilitacji społecznej, PCPR w Gostyniu wprowadził priorytety określające pierwszeństwo w ubieganiu się o dofinansowanie, takie jak posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności, niesamodzielność ruchowa lub poruszanie się na wózku inwalidzkim, niekorzystanie z dofinansowania w roku ubiegłym lub w latach wcześniejszych oraz kryteria dochodowe dla poszczególnych zadań. Szczegóły można znaleźć w zarządzeniach dyrektora PCPR, które są dostępne w PCPR; zostały  też zamieszczone na stronie PCPR: www.gostyn-pcpr.info w zakładce Uchwały i zarządzenia. Na stronie PCPR są również do pobrania druki wniosków o dofinansowanie.

 


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u