Jak oceniasz nowy serwis?

Lek na stare problemy w domach wielorodzinnych ?

Czyli o dofinansowaniu przystosowania wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością

 

Osoby poruszające się na wózkach, mieszkające w blokach, bardzo często nie mają możliwości opuszczania swojego mieszkania. Teraz pojawiła się szansa, by to zmienić. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje o uruchomieniu pomocy finansowej na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Czy jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym gminy, wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego?

 

Chciałbyś otrzymać dofinansowanie do inwestycji, która zapewni dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne ?

 

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia, która pozwoli Ci otrzymać środki na ten cel!

Pomoc w obszarze A udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12 kwietnia 2002 r., zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Dotyczy to inwestycji, które zapewnią dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

               W przypadku terenu Powiatu Gostyńskiego dofinasowanie może wynieść do 35 % wartości inwestycji w maksymalnej kwocie do 165 000 zł.Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku.

 

Dostosowania architektoniczne mogą dotyczyć wyłącznie powierzchni wspólnych (nie jest możliwe finansowanie dostosowań w poszczególnych lokalach mieszkalnych) i mogą polegać np. na budowie szybu windowego, zakupie i instalacji windy (w tym przyschodowej), przystosowaniu ciągów komunikacyjnych oraz drzwi, budowie podjazdu, likwidacji progów, a także na dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, poprzez oznaczenia ciągów komunikacyjnych (w tym schodów) w kolorach kontrastowych, montażu przycisków w alfabecie Braille’a w windach, w przypadku nowych wind zapewnieniu komunikatów głosowych.

 

Adresatami pomocy są zarządcy w wielorodzinnym budynku mieszkalnym: gminy, wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu dotyczącego inwestycji w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” należy składać do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu w terminie do 30 listopada 2019 r.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na realizację obszaru A programu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Funduszu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

 

Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków prze BGK:

https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/

 

Zobacz jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie:

  1. Przeczytaj informację o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez PFRON. (informacja o sposobie składania i rozpatrywania wnioskówformularz wniosku o dofinansowanie (docx 57 KB))

 

Dofinansowanie w ramach obszaru A mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne – zachęcamy do zapoznania się z katalogiem urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach obszaru A (docx 33 KB).

Wnioski o dofinansowanie należy składać doOddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu na formularzu. (docx 57 KB). Oddział PFRON weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania – informacja o podjętej decyzji przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A ma charakter warunkowy (udzielana jest w postaci promesy (docx 33 KB)) i obowiązuje przez okres do 6 miesięcy.

W tym terminie wnioskodawca powinien:

  • złożyć wniosek do BGK o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków,
  • poinformować Oddział PFRON o sposobie rozpatrzenia wniosku złożonego do BGK oraz przedstawić kopię decyzji BGK wydanej w tym zakresie,
  • przekazać do PFRON kopię umowy zawartej z BGK w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

Po spełnieniu wszystkich ww. warunków możliwe będzie podpisanie umowy  dofinansowanieprojektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar A (docx 44 KB).

Przekazanie dofinansowania nastąpi w formie zaliczki, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę – na potrzeby realizacji umowy wymagane jest wydzielenie osobnego rachunku bankowego w celu zapewnienia ewidencji księgowej dla środków pozyskanych z Funduszu.

Rozliczenie przekazanych przez PFRON środków finansowych nastąpi po dostarczeniu:

  • oryginałów dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów,
  • protokołu odbioru robót, a w przypadku inwestycji dotyczących urządzeń dźwigowych również protokołu dopuszczenia urządzenia dźwigowego do eksploatacji,
  • kosztorysu ofertowego lub kosztorysu powykonawczego.

Ważne!

Dokonywanie zakupów i/lub zamawianie usług powinno odbywać się:

  • w sposób konkurencyjny, racjonalny i efektywny,
  • z zastosowaniem odpowiedniego dla danego przypadku trybu zamówienia przewidzianego w przepisach o zamówieniach publicznych

Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u