Jak oceniasz nowy serwis?

Zaproszenie do udziału w projekcie "W dobrym kierunku"

Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie PROREW, mające bogate doświadczenie w realizacji projektów na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pn. „W dobrym kierunku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu to zwiększenie do 31.03.2021 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 56 [32K/24M] osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego, pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie biernych zawodowo:min.60% tj.34(20K/14M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ., w tym min.6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.09.2019 r. do 31.03.2021 r.

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • zamieszkują na terenie woj. łódzkiego,
  • są bierne zawodowo  [dla nie pracujących,  osób będących na urlopie wychowawczym
    z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się  w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego,  uczących się (studenci studiów wieczorowych
    i  zaocznych)]

·         są bezrobotne,  które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej,

·         są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby z niepełnosprawnością
(o stopniu znacznym/umiarkowanym lub z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub
z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi), osoby korzystające z pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020.

 

            W szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety.

            Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze w postaci opracowania indywidualnych ścieżek reintegracji, treningów kompetencji społecznych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, psychologicznego oraz prawnego i obywatelskiego, szkoleń zawodowych, staży i pośrednictwa pracy, zatrudnienia subsydiowanego.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:

Izabela Mastalerz

Urszula Kupis

tel. 577 353 252 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)

e-mail: i.mastalerz@stowarzyszenieprorew.pl, u.kupis@stowarzyszenieprorew.pl

W załączeniu informacja o projekcie. Prosimy o umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń.

Z góry serdecznie dziękujemy za wsparcie procesu rekrutacji do projektu.

 

Z poważaniem,
Zespół projektowy
W dobrym kierunku
http://stowarzyszenieprorew.pl/w-dobrym-kierunku/
tel. 577 353 252


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u