Jak oceniasz nowy serwis?

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

Logo PFRON

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku
z epidemią koronawirusa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program jest skierowany do określonej poniżej grupy osób, która z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciła możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć. Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres maksymalnie 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Pomoc finansowa udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Aby je otrzymać, należy mieścić się w gronie adresatów Programu (osoby niepełnosprawne, będące jednocześnie uczestnikami niżej wymienionych placówek) i wypełnić wniosek wskazując konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona uniemożliwiając korzystanie z rehabilitacji przynajmniej przez 5 dni w miesiącu, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Uwaga! Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON- adresaci Programu?

Ze świadczenia korzystać mogą tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne, których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych posiadająceaktualne orzeczenie:

- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (w przypadku dzieci do lat 16),

- o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim, lub orzeczenie równoważne: tj.

- o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,

- o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku,

oraz będący:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy;
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej;
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  • pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych,funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe

W/w katalog jest katalogiem zamkniętym.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

Wnioski (w imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób) można składać
od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów.

Poniżej druk wniosku

Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III

Wniosek mozna pobrac także ze strony internetowej PCPR Wieruszów, zakładka Druki do pobrania oraz ze strony internetowej PFRON: www. pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące programu pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

Ewentualne pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON:
tel. 517 373 975 (godz. 9.00 – 20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00 – 15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00 – 17.00).


 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u