Jak oceniasz nowy serwis?

Nabór na stanowisko psychologa w wymiarze 1,0 etatu - zatrudnienie na czas określony w ramach umowy o pracę

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

                                        z dnia 27 marca 2019 roku:

Nabór na stanowisko psychologa w wymiarze 1,0 etatu-   zatrudnienie na czas określony w ramach umowy o pracę

KIEROWNIK

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
 ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów  

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

„PSYCHOLOG”

1.Wymagane kwalifikacje:

1) Wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia;

2) Doświadczenie zawodowe( w szczególności wcześniejsza praca na stanowisku psychologa)

3) Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

4)  Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;

5) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)  Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu , odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;

7)  Wskazane    prawo jazdy kat. B.

8) Obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z Internetu

2.  Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny niezawodowej , zawodowej, rodzinnego domu dziecka,

2) prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej , której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej zawodowej , niezawodowej , rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,

3) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka  oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających ukończenie szkolenia,

4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej , rodzinnego domu dziecka,

5) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w w/w placówce,

6) organizowanie i prowadzenie  szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka,

7) organizowanie  pomocy i wsparcia  dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach grup wsparcia i rodzin pomocowych,

8) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,

9) przygotowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na przyjęcie dziecka,

10) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapii dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka i ich dzieci,

11) pomoc rodzinom zastępczym  oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka  w nawiązywaniu  wzajemnych kontaktów,

12) zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

13) organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku gdy rodzina zastępcza  albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki z powodów zdrowotnych ,losowych, zaplanowanego wypoczynku,

14) dokonywanie oceny sytuacji dziecka ,

15) dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,

16) koordynowanie planów pracy z rodziną i dzieckiem we współpracy z rodziną zastępczą, asystentem rodziny ,

17) przygotowywanie informacji o sytuacji dziecka do sądu co najmniej raz na 6 m-cy,

18) prowadzenie indywidualnych programów usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy oraz udzielanie im wsparcia.

 

3.Wymagane dokumenty:

1.       Życiorys (CV),

2.       List motywacyjny,

3.       Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4.       Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

5.       Kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty),

6.       Oświadczenie kandydata o  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7.       Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8.       Oświadczenie ,że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.

9.       Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku ,gdy taki obowiązek wynika z tytułu wykonawczego.

10.    Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną( zgodnie z załącznikiem)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

4.Miejsce wykonywanej pracy: Siedziba PCPR w Wieruszowie.

5.Inne informacje

 Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie bądź listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie , ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko  psychologa ” w terminie do dnia 12.04.2019 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 627831995 u kierownika PCPR p. Elżbiety Ochockiej.                                                    

Kierownik PCPR w Wieruszowie            

Elżbieta Ochocka

 

Załącznik  do ogłoszenia o naborze  z dnia 27 marca 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

(rekrutacja)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż:

1.             Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieruszowie. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:

 -             telefonicznie: 62 78 31 995

-              listownie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów,

-              e-mail: pcpr_wieruszow@interia.pl

2.             W PCPR w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl

3.             Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PCPR w Wieruszowie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4.             Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione z mocy prawa.

5.             PCPR w Wieruszowie nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.             Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

7.             W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

8.             W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.             W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Wieruszowie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.           Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

11.           Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną:

 Data i czytelny podpis………………………………………………

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA do pobrania.dok. 17,8 KB docx


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u