Jak oceniasz nowy serwis?

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

Uwaga osoby z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia opieki w warunkach domowych został uruchomiony program PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III

Uwaga !!!

Pomoc w ramach programu przysługuje osobom niepełnosprawnym, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź w przypadku dzieci i młodzieży posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia;

 

Pomoc przysługuje pełnoletnim osobom niepełnosprawnym, które są objęte działaniami następujących placówek:

  1. warsztatów terapii zajęciowej;
  2. środowiskowych domów samopomocy;
  3. dziennych domów pomocy społecznej;
  4. rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. realizujących programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

Pomoc przysługuje także:

6. pełnoletnim (od 18 do 25 roku życia) uczestnikom zajęć rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;

7. pełnoletnim (od 18 do 24 roku życia) wychowankom specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

 

Uwaga !!!

Niepełnoletnie osoby niepełnosprawne korzystające z poniższych form wsparcia (wyłącznie):

  1. podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

lub

2. uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,

 

Pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie na jedna osobę niepełnosprawną z tym, że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 662 75 49 oraz na stronie internetowej plonsk.pcpr.info

Wniosek [ POBIERZ ]


Źródło: PCPR_JL

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u