Jak oceniasz nowy serwis?

Nabór na szkolenie kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA RODZINY ZASTĘPCZEJ:  NIEZAWODOWEJ, ZAWODOWEJ, PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO, PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

                                                        Janusz Korczak

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W PŁOŃSKU

          Zaprasza na kolejną edycję szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej: niezawodowej, zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Pierwsza edycja szkolenia odbyła się  w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2019r.

        Osobom uczestniczącym w szkoleniu pragniemy podziękować za okazanie zainteresowania   i troski dzieciom potrzebującym wsparcia. Zdajemy sobie sprawę, że tematy podjęte na szkoleniu choć obszerne, zapewne nie wyczerpują tematu rodzinnej pieczy zastępczej.  Są jednak bardzo ważne przy świadomym  i dojrzałym podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do procesu stawania się rodziną zastępczą i dobrym wypełnianiu tego zadania.

         Szkolenie „RODZINA PLUS” i współpraca z instytucjami takimi jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ma pozwolić na jak najlepsze przygotowanie się Państwa do roli opiekunów zastępczych. Ważna jest uczciwa i otwarta  współpraca ze wszystkimi osobami (spośród rodziny, przyjaciół i osób pomagających profesjonalnie). Osoby te mogą wspierać Państwo w realizacji wartościowej misji pomagania dzieciom na drodze do zdrowego rozwoju, co pozwoli na osiąganie – dzień po dniu – celu, jakim jest dawanie dzieciom i młodzieży szansy na szczęśliwe życie.

Dobro dziecka jest priorytetem, którym powinny kierować się wszelkie instytucje i osoby. W naszym powiecie są dzieci, które marzą  o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą spokój, zrozumienie i akceptację.

Dlatego też prosimy i upominamy się o wrażliwość,

zrozumienie dziecka i rozważenie możliwości podjęcia się

roli rodzica zastępczego.

 Rodzina zastępcza to nie adopcja.

Pełnienie tej funkcji może być powierzone osobom, które:

1. Dają rękojmię należytego sprawowania funkcji rodziny zastępczej.

2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.

4. Nie są ograniczone  w zdolności do czynności prawnych.

5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

  • Rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • Właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • Wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Posiadają stałe źródło dochodów.

Zakres programowy szkolenia obejmuje od 60 do 80 godzin dydaktycznych, w zależności od formy pieczy zastępczej, w tym 10 godzin szkolenia w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Szkolenie jest nieodpłatne.  Kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej niezawodowej  i zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzenia rodzinnego domu dziecka zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, od poniedziałku do piątku   w godz. 8:00 do 15:00  lub pod  nr telefonu 23 662 75 49.

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane opieką zastępczą 

do nawiązania kontaktu z Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Płońsku 

i oczekujemy na spotkanie z Państwem.


Źródło: PCPR_AG

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2020 PCPR.info All right Reserved

stat4u