Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Uzyskanie sprzętu rehabilitacyjnego
Rehabilitacja jest procesem, mającym na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągania i utrzymywania jak najlepszego poziomu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Realizuje te zadania m.in. poprzez udostepnianie urządzeń umożliwiających niepełnosprawnym większą niezależność. Rehabilitacja może obejmować działania zmierzające do odtworzenia i/lub przywrócenia funkcji,  kompensacji utraty lub braku funkcji, jak też kompensacji ograniczenia funkcjonalnego.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

 


-osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
a) prowadzą działalność gospodarczą związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b) dokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem.

 

Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli:
- ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

 


Wysokość dofinansowania
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi maksymalnie 60 % kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony na odpowiednim formularzu. Dofinansowanie nie może jednak obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowanych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

 

Niepełnosprawny musi dołączyć do wniosku:
- kopię orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność lub
- kopię wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność

 

Osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej musi do wniosku dołączyć:
- jeśli jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej:
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
b) informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
c) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku
- jeżeli jest przedsiębiorcą – informację o pomocy publicznej, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 96,poz. 861 ze zm.)


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u