Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Uzyskanie przedmiotów ortopedycznych

Pzedmioty ortopedyczne dla niepełnosprawnych


Przedmioty ortopedyczne to przedmioty, ułatwiające osobom niepełnosprawnym funkcjonowania w normalnych warunkach, poprzez zmniejszenie dysfunkcyjności wynikającej ze zniekształceń układu kostno-stawowo-mięśniowego.


Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.


O tego rodzaju pomocy moga ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli miesięczny średni dochód na rodzinę nie przekracza kwoty:


- 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym


- 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej


Dofinansowanie nie przysługuje osobie niepełnosprawnej, jeżeli:


- osoba ta, ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,


- w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, niepełnosprawny był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.


Przedmioty ortopedyczne przyznawane są na podstawie zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza.


Przyznanie dofinansowania następuje na podstawie pisemnego wniosku, złożonego na odpowiednim formularzu.


Do wniosku należy dołączyć:


- kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998 roku,


- określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup.


Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:


- do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w ustalonym limicie ceny, jezeli taki udział jest wymagany


- do 150 % sumy kwoty ustalonego limitu ceny, wyznaczonego przez kasę chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

Zobacz jakie są limity cen dla poszczególnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowane osobom niepełnosprawnym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Limity cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych
- Limity cen dla poszczególnych rodzajów soczewek okularowych
- Limity cen dla Przedmiotów ortopedycznych
- Limity cen dla środków pomocniczych


W niektórych przypadkach, okres użytkowania przedmiotów ortopedycznych może ulec skróceniu.

Przedmioty przyznaje się wcześniej dla:
- osób dorosłych, w przypadku zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego, a możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane,
- u dzieci i młodzieży do 18 roku życia gdy możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotów ortopedycznych, rehabilitacji, albo rozwoju fizycznego.
- Wcześniejsze przyznanie przedmiotów ortopedycznych może także nastąpić na wniosek lekarza o skrócenie okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego wydanego bezpłatnie do wysokości limitu ceny lub częściowo odpłatnie musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego przedmiotu


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz. U. Nr 276, poz. 2739 z 2004r., z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 14.09.2006r.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u