Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest łatwo dostępną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem. Jego celem jest przede wszystkim poprawa ogólnej sprawności, wyrobiebienie zaradności, pobudzienie i rozwijanie zainteresowań u osób niepelnosprawnych.
Turnusy takie ułatwiają niepełnosprawnym osiągnięcie lub utrzymanie niezależności funkcjonowania, dzięki której możliwe jest aktywne uczestnictwo w życiu rodzinnym i społecznym, gdyż zabiegi przeprowadzane podczas turnusów eliminują częściowo lub całkowicie ograniczenia niepełnosprawnych.

Dofinansowanie PFRON do turnusu zawiera się w granicach 18 - 27% (zależnie od stopnia niepełnosprawności) przeciętnego wynagrodzenia co daje kwotę dofinansowania do 14-dniowego turnusu od 400 do ponad 600 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższe ceny turnusów rehabilitacyjnych to już około 700 zł okazuje się że wyjazd na taki turnus nie jest dużym wydatkiem. Oczywiście są także turnusy droższe - ich cena uzależniona jest od pory roku, miejsca i komfortu pobytu.

Występuje kilka rodzajów turnusów, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. I tak niepełnosprawni mają do wyboru turnusy ogólnousprawniające z programem rekreacyjno – wypoczynkowym, rekreacyjno – sportowe i sportowe, szkoleniowe, psychoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz takie, na których niepełnosprawni mogą nauczyć się niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Rodzaje niepełnosprawności uprawniające do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym to między innymi upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, epilepsja, schorzenia układu krążenia, dysfunkcja narządów ruchu, z wyłączeniem osób poruszajacych się na wózkach inwalidzkich, dysfunkcja narządów wzroku, dysfunkcja narządów ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także inne dysfunkcje lub schorzenia.

Wysokość dofinansowania:

- 27 % przeciętnego wynagrodzenia, przysługuje osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez ograniczenia wieku, osobom w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobom niepełnosprawnym, w wieku 16-24 lata, uczacym się i niepracującym, bez względu na stopień niepełnosprawności;
- 25% przeciętnego wynagrodzenia, otrzymują osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
- 23% przeciętnego wynagrodzenia, przysługuje osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności;
- 18% przeciętnego wynagrodzenia, otrzymują opiekunowie osoby niepełnosprawnej, a także niepełnosprawni niezależnie od stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

W szczególnie trudnej sytuacji finansowej osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie można zwiększyć do 35 %.
Zwiększenie wysokości dofinansowania opiekuna, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym z niepełnosprawnym, albo jeśli koszt pobytu opiekuna pokrywa osoba niepełnosprawna.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy środki PFRON w danym roku, nie są wystarczające w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestników turnusu, dofinansowanie może zostać obniżone, jednak nie więcej niż o 20% przeciętnego wynagrodzenia.

Przy rozpatrywaniu wniosku, pod uwagę bierze się:

- stopień niepełnosprawności,
- rodzaj niepełnosprawności,
- wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu,
- uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim, przy czym uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie turnusu?O dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:
- została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego stałą opieką się znajduje,
- w danym roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie otrzymała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
- złoży oświadczenie o wysokości dochodu oraz informację o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- nie będzie pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika na tym turnusie,
- turnus rehabilitacyjny zostanie zorganizowany w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewody (ośrodek nie musi być wpisany do rejestru jeżeli turnus organizowany jest w formie niestacjonarnej),
- zobowiąże się ona do przedstawienia na turnusie informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej można dofinansować, jeśli:

- we wniosku lekarza widnieje wyraźne zalecenie o konieczności opieki nad wnioskodawcą,
- opiekun nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
- nie pełni funkcji członka kadry na tym turnusie,
- ukończył 18 lat, albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Dochód osoby niepełnosprawnej ubiegajacej się o dofinansowanie turnusu nie może przekraczać 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, albo 60% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Aby uzyskać dofinansowanie, niepełnosprawny powinien złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (na odpowiednim formularzu, do pobrania w naszym portalu), wraz z wymaganymi załącznikami. Musi to być wniosek lekarza, pod którego stałą opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus (wniosek taki powinien być sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku), a także kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem lub też kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Dofinansowanie uczestnictwa niepełnosprawnego w turnusie, ze środków PFRON, nie jest możliwe jeżeli turnus jest całkowicie lub częściowo finansowany na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia lub o systemie ubezpieczeń społecznych, albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Kwota przyznanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.

Po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego należy na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi przez osobę niepełnosprawną rozliczyć się z Funduszem.Podstawy Prawne:
Art. 35a ust.1 pkt 7 lit. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776)
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100,poz. 926)


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u